BADANIA FIZYKOCHEMICZNE W TYM BADANIA SUBSTABCJI PSYCHOTROPOWYCH I ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH: